PWIK - Strona główna

UE

AWARIE/MODERNIZACJE

DANE ADRESOWE

LOGOWANIE DO EBOK PODANIE ODCZYTU


A

* Połączenia na numer alarmowy 994
zostaną automatycznie przekierowane
do najbliższej
jednostki pogotowia
wodociągowego.Połączenia wykonane
na terenie Czechowic-Dziedzic
przekierowane są do czechowickich
wodociągów

Taryfa 2018 (do 1 czerwca 2018)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

informuje szanownych klientów:

 

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 roku poz. 139), oraz na podstawie Uchwały nr  XLI/447/17z dnia 21 listopada 2017 Rady Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach zatwierdzającej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia  1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
, obowiązywać będzie poniżej zamieszczona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

Zgodnie z § 2 pkt 9 do 11 Rozporządzenia, do cen netto i stawek opłat netto dolicza się aktualny podatek od towarów i usług wprowadzony odrębnymi przepisami.

 

1.    Cena za 1m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody :

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena z VAT Jednostka miary
Gospodarstwa domowe Cena za 1 m3 dostarczonej wody 7,53 8,13 zł / m3
Pozostali odbiorcy Cena za 1 m3 dostarczonej wody 7,53 8,13 zł / m3

 

Wartość opłat w rozliczeniach ryczałtowych na miesiąc, jest równa iloczynowi ilości wody ustalonej zgodnie z normą z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 14 stycznia 2002r., w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70) oraz ceny 1 m3 wody.

 

    2. Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę:

Wyszczególnienie Stawka opłaty netto Stawka opłaty z VAT Jednostka miary
W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 9,58 10,35 zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy
W rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym 9,58 10,35 zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy
W rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 3,00 3,24 zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy

 

 

3. Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków, w rozliczeniach z odbiorcami za ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody :

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena z VAT Jednostka miary
Gospodarstwa domowe Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 8,90 9,61* zł / m3
Pozostali odbiorcy Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 8,90 9,61* zł / m3

 

* Cena uwzględnia dopłatę do 1m3 odprowadzonych ścieków w wysokości 0,70zł brutto
na podstawie Uchwała nr XLII/465/17 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 19 grudnia 2017 r.

 

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za gotowość do świadczenia usług kanalizacyjnych, naliczana jest do każdego punktu odbierającego ścieki rozliczanego za pomocą wodomierza głównego lub lokalowego, niezależnie od ilości odebranych ścieków:

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka opłaty netto

Stawka opłaty z VAT

Jednostka miary

1

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego

1,35

1,46

zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy

2

W rozliczeniach z osobą korzystającą
z lokalu w budynku wielolokalowym

1,35

1,46

zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy

 

Opłata abonamentowa obejmuje jedynie koszty utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, koszty za odczyt i rozliczenie należności zawarte są w opłacie abonamentowej za usługę dostarczenia wody.

  4.  Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług :

Wyszczególnienie Stawka opłaty netto Stawka opłaty z VAT Jednostka miary
za przyłączenie do urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (odbiór przyłącza wodociągowego/dodatkowego węzła wodomierzowego) 190,00 205,20 zł/szt.
za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (odbiór przyłącza kanalizacyjnego) 243,00 262,44 zł/szt.
za przyłączenie do urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (odbiór przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego) 293,00 316,44 zł/szt.

 

   Taryfy 2018              

Copyright © 2020 PWiK Czechowice-Dziedzice
Wykonanie: DigiHex