PWIK - Strona główna

UE

AWARIE/MODERNIZACJE

DANE ADRESOWE

LOGOWANIE DO EBOK PODANIE ODCZYTU


A

* Połączenia na numer alarmowy 994
zostaną automatycznie przekierowane
do najbliższej
jednostki pogotowia
wodociągowego.Połączenia wykonane
na terenie Czechowic-Dziedzic
przekierowane są do czechowickich
wodociągów

Taryfa 2016 obowiązuj. w 2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

informuje szanownych klientów:

 

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 roku poz. 139), oraz na podstawie Uchwały nr XIX/169/16 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21.01.2016 r., Uchwały Nr XXIX/310/17 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 24.01.2017 r., od dnia 12.03.2016 r., do dnia 31.12.2017 r. na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, obowiązywać będzie poniżej zamieszczona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

Zgodnie z § 2 pkt 9 do 11 Rozporządzenia, do cen netto i stawek opłat netto dolicza się aktualny podatek od towarów i usług wprowadzony odrębnymi przepisami.

 

1.    Cena za 1m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody :

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena z VAT Jednostka miary
Gospodarstwa domowe Cena za 1 m3 dostarczonej wody 7,53 8,13 zł / m3
Pozostali odbiorcy Cena za 1 m3 dostarczonej wody 7,53 8,13 zł / m3

 

Wartość opłat w rozliczeniach ryczałtowych na miesiąc, jest równa iloczynowi ilości wody ustalonej zgodnie z normą z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 14 stycznia 2002r., w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70) oraz ceny 1 m3 wody.

 

    2. Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę:

Wyszczególnienie Stawka opłaty netto Stawka opłaty z VAT Jednostka miary
W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 9,58 10,35 zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy
W rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym 9,58 10,35 zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy
W rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 3,00 3,24 zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy

 

 

3. Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków, w rozliczeniach z odbiorcami za ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody :

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena z VAT Jednostka miary
Gospodarstwa domowe Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 8,90 9,61 zł / m3
Pozostali odbiorcy Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 8,90 9,61 zł / m3

 

Wartość opłat w rozliczeniach ryczałtowych na miesiąc, jest równa iloczynowi ilości wody ustalonej zgodnie z normą z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 14 stycznia 2002r., w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70) oraz ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków.

 

  4.  Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług :

Wyszczególnienie Stawka opłaty netto Stawka opłaty z VAT Jednostka miary
za przyłączenie do urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (odbiór przyłącza wodociągowego/dodatkowego węzła wodomierzowego) 190,00 205,20 zł/szt.
za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (odbiór przyłącza kanalizacyjnego) 243,00 262,44 zł/szt.
za przyłączenie do urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (odbiór przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego) 293,00 316,44 zł/szt.

 

5.  Stawki opłat za przekroczenie warunków odprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Copyright © 2020 PWiK Czechowice-Dziedzice
Wykonanie: DigiHex