Taryfa 2015 - PWiK

UE

AWARIE/MODERNIZACJE

DANE ADRESOWE

LOGOWANIE DO EBOK PODANIE ODCZYTU


A

* Połączenia na numer alarmowy 994 zostaną
automatycznie przekierowane do najbliższej
jednostki pogotowia wodociągowego.
Połączenia wykonane na terenie Czechowic-Dziedzic
przekierowane są do czechowickich wodociągów

Taryfa 2015

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

informuje szanownych klientów:

 

Na  podstawie  art.  24  ustawy  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym odprowadzaniu  ścieków  (Dz.  U.  z  2015  r,  poz.  139),  oraz  na  podstawie  Uchwały  nr  V/19/15  Rady  Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 03.02.2015 r., od dnia 12.03.2015 r., do dnia 11.03.2016 r. na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice,  obowiązywać  będzie  poniŜej  zamieszczona  taryfa  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

 

Zgodnie z § 2 pkt 9 do 11 Rozporządzenia, do cen netto i stawek opłat netto dolicza się aktualny podatek od towarów i usług wprowadzony odrębnymi przepisami.

 

1.    Cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody :

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena z VAT Jednostka miary
Gospodarstwa domowe Cena za 1 m3 dostarczonej wody 7,53 8,13 zł / m3
Pozostali odbiorcy Cena za 1 m3 dostarczonej wody 7,53 8,13 zł / m3

 

Wartość opłat w rozliczeniach ryczałtowych na miesiąc, jest równa iloczynowi ilości wody ustalonej zgodnie z normą z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 14 stycznia 2002r., w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70) oraz ceny 1 m3 wody.

 

    2. Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę:

Wyszczególnienie Stawka opłaty netto Stawka opłaty z VAT Jednostka miary
W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego 9,58 10,35 zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy
W rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym 9,58 10,35 zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy
W rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 3,00 3,24 zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy

 

 

3. Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków, w rozliczeniach z odbiorcami za ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody :

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena z VAT Jednostka miary
Gospodarstwa domowe Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 8,82 9,53 zł / m3
Pozostali odbiorcy Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 8,82 9,53 zł / m3

 

Wartość opłat w rozliczeniach ryczałtowych na miesiąc, jest równa iloczynowi ilości wody ustalonej zgodnie z normą z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 14 stycznia 2002r., w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70) oraz ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków.

 

  4.  Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług :

Wyszczególnienie Stawka opłaty netto Stawka opłaty z VAT Jednostka miary
za przyłączenie do urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (odbiór przyłącza wodociągowego/dodatkowego węzła wodomierzowego) 190,00 205,20 zł/szt.
za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (odbiór przyłącza kanalizacyjnego) 243,00 262,44 zł/szt.
za przyłączenie do urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (odbiór przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego) 293,00 316,44 zł/szt.

5.  Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych P. W. i K. w Czechowicach-Dziedzicach