Przyłączenie do sieci nowych punktów odbioru - PWiK
PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Logowanie do eBOK Zadaj pytanie
Dane adresowe

Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji

w Czechowicach-Dziedzicach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP: 652-17-22-928
ul. Czysta 5
43-502 Czechowice-Dziedzice

Centrala:                32 215 37 17
Dział Techniczny: 32 733 34 40
Dział Sprzedaży:  32 214 94 48

Biuro Obsługi Klienta / Kasa
ul. Szarych Szeregów 2
(siedziba PIM Sp z o.o.)

* Połączenia na numer alarmowy 994 zostaną
automatycznie przekierowane do najbliższej
jednostki pogotowia wodociągowego.
Połączenia wykonane na terenie Czechowic-Dziedzic
przekierowane są do czechowickich wodociągów

Przyłączenie do sieci nowych punktów odbioru

 

 

Dotyczy sieci wodno-kanalizacyjnej


  Uzyskanie warunków technicznych na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków

Wykonanie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

  • Na podstawie otrzymanych warunków technicznych należy opracować projekt budowlany. Projekt, wykonany przez osobę posiadająca uprawnienia w zakresie projektowania instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, musi spełniać wymagania określone w warunkach technicznych wydanych przez PWiK w Czechowicach-Dziedzicach.

Uzgodnienie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego


Wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

  • Budowa przyłącza jest realizowana we własnym zakresie i na koszt odbiorcy.

  • Zamiar rozpoczęcia robót budowlanych należy zgłosić minimum 3 dni wcześniej do PWiK w Czechowicach-Dziedzicach, oraz złożyć zlecenie na wykonanie włączenia do sieci. →Zlecenie wykonania włączenia

Włączenie nowego przyłącza do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

  • Wszelkie czynności i roboty związane z włączeniem do sieci zgodnie ze zleceniem wykonuje tylko PWiK w Czechowicach-Dziedzicach.

  • Po ukończeniu pozostałych robót montażowych na przyłączu, a przed zasypaniem przewodów wod-kan, należy zgłosić do PWiK w Czechowicach-Dziedzicach, gotowość przystąpienia do odbioru przyłącza.

  • Po wykonaniu włączenia spisany zostaje protokół odbioru częściowego.

  • Wyżej wymienione usługi są płatne, zgodnie z Cennikiem Usług.


Umowy na dostawę wody i odbiór ścieków dla nowych przyłączy

  • Po zakończonym odbiorze i dostarczeniu kompletu dokumentów należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta celem zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.


Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

  • Po wykonaniu przyłącza do sieci a przed jego zasypaniem należy zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego. W protokole odbioru zostaje wpisany termin oddania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. Do tego czasu nowo wybudowane przyłącze zostaje odebrane warunkowo. Nie dostarczenie przez Klienta geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w ustalonym terminie spowoduje odcięcie przyłącza wod.-kan.

  • Dokumentację powykonawczą geodezyjną należy dostarczyć do BOK w celu spisania Protokołu odbioru końcowego.

 

Copyright © 2017  PWiK
Wykonanie: DigiHex